Regulamin

XVIII Biegu Opolskiego im. Rodła

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miasta Opola i Województwa Opolskiego

Termin i miejsce:

 • 4 lipca 2020 roku
 • Bieg na dystansie 5 km – start godz. 9.00
 • Bieg na dystansie 10 km – start godz. 11.00
 • Opole – Wyspa Bolko
 • Biuro zawodów
  • w dniu 3 lipca 2020 roku (piątek) usytuowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 przy
   ul. Katowickiej 35 (boczne wejście obok kiosku Totalizatora Sportowego) i czynne
   w godzinach 16.30 – 20.00.
  • w dniu 4 lipca 2020 roku (sobota) usytuowane będzie na styku ulic Parkowej i Spacerowej
   i czynne w godzinach 7.30 – 8.45 dla uczestników biegu na dystansie 5 km oraz do godz. 10.45 dla uczestników biegu na dystansie 10 km.

Trasa i dystans:

 • Bieg na dystansie 5 km
  • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko oraz wałami przeciwpowodziowymi
  • dystans: 5 km
  • limit czasowy: 45 minut
  • limit osób startujących: 150
  • start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO
 • Bieg na dystansie 10 km
  • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi
  • dystans: 10 km
  • limit czasowy: 90 minut
  • limit osób startujących: 150
  • start usytuowany będzie przy ulicy Spacerowej, przy wejściu do ZOO

Uczestnictwo:

 • w biegach na obu dystansach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 4 lipca 2020 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 4 lipca 2020 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu
 • w miejscach gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 2 m od innych osób zawodnicy są zobowiązani zasłonić usta i nos

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • w biegach na obu dystansach (osobno dla każdego dystansu)
  • prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe
  • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych opolan
  • w ramach Biegu Opolskiego na obu dystansach biegowych zostaną rozegrane zawody pracowników branży teleinformatycznej. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument
  • nagrody w kategoriach generalnych i wyróżnienia nie dublują się
 • udekorowanie zwycięzców i wręczenie nagród w kategorii OPEN odbędzie się bezpośrednio po ukończeniu biegu zawodniczek i zawodników z pozycji 1-3 bezpośrednio po ukończeniu przez nich biegu tuż za linią mety
 • nagrody dla najlepszych opolan i pracowników branży teleinformatycznej zostaną wysłane pocztą

Zgłoszenia, wpisowe i odbiór numerów startowych:

 • ze względu na ograniczenia rządowe związane z COVID-19 wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 150 osób Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie w ramach obowiązujących obostrzeń oraz dysponuje pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów.
 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie Biegu Opolskiego do dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących.
 • limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników – w sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do trzech dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu.
 • potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu zawodów w godzinach 7.00 – 10.45 w biurze zawodów
 • wysokość opłaty startowej jest identyczna dla obu dystansów uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
  • wniesiona przelewem do 3 lipca wynosi 35,oo zł,
  • wniesiona w Biurze Zawodów wynosi 50,oo zł

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Bieg Opolski”
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole

BNP Paribas Bank Polska S.A.
81 1600 1462 1085 9598 0000 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników.

W razie odwołania biegu zawodnikom przysługuje zwrot pełnej kwoty wniesionej opłaty startowej.

W takim wypadku istnieje możliwość wzięcia udziału w Wirtualnym Biegu Opolskim, którego regulamin stanowi osobny dokument.

Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną osobę, w razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej należy powiadomić o tym organizatora poprzez formularz. Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata.

Zwrócone w wyniku rezygnacji (najpóźniej w przeddzień zawodów do godz. 15.00) pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.

 • koszty organizacyjne:
  • do 28.06.2020 roku – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • po 28.06.2020 roku – 100% wniesionej opłaty startowej.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 1 lipca 2020 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 8.00 – dotyczy osób startujących w biegu na dystansie 5 km i do godz. 10.00 – dotyczy osób startujących w biegu na dystansie 10 km. Nieodebrane do godz. 8.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu na dystansie 5 km traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym, podobnie jak nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu na dystansie 10 km.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze zawodów po okazaniu dowodu tożsamości. W przypadku odbioru numeru startowego przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika upoważnienia do odbioru oraz przedstawienie kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Upoważnienia są dostępne na stronie internetowej biegu oraz będą przesłane w formie załącznika w Newsletterze przedstartowym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-malową do 15 lipca 2020 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu