Regulamin

XIX Atlantis Biegu Opolskiego im. Rodła

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miasta Opola i województwa opolskiego

Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień 03.07.2021 roku obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Termin i miejsce:

 • 3 lipca 2021 roku
 • Biegi dla dzieci i młodzieży – start godz. 10.00
 • Bieg na dystansie 10 km – start godz. 11.00
 • Bieg na dystansie 5 km – start godz. 11.30
 • Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – start godz. 11.30
 • Opole – Wyspa Bolko
 • Biuro zawodów
  • w dniu 2 lipca 2021 roku (piątek) usytuowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 przy
   ul. Katowickiej 35 (boczne wejście obok kiosku Totalizatora Sportowego) i czynne
   w godzinach 16.30 – 20.00. W przeddzień biegu biuro zawodów nie obsługuje biegów dziecięcych oraz nie przyjmuje wpłat
  • w dniu 3 lipca 2021 roku (sobota) usytuowane będzie na styku ulic Parkowej i Spacerowej
   i czynne w godzinach 8.00 – 9.45 dla uczestników biegów dziecięcych, do godz. 10.45 dla uczestników biegu na dystansie 10 km, do godz. 11.15 dla uczestników biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km

Trasa i dystans:

 • Biegi dla dzieci i młodzieży
  • trasy prowadzić będą alejkami parku 800-lecia Miasta Opola
  • kategorie
   • dzieci do lat 7 – dystans 175 m.
   • dzieci w wieku 7-9 lat – dystans 400 m.
   • dzieci w wieku 10-12 lat – dystans 800 m.
   • młodzież w wieku 13-15 lat – dystans 1000 m.
 • Bieg na dystansie 10 km
  • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi
  • dystans: 10 km
  • limit czasowy: 90 minut
  • limit osób startujących: 250
  • start usytuowany będzie przy parku 800-lecia Miasta Opola
 • Bieg na dystansie 5 km – Memoriał Jerzego Siemaszki
  • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi
  • dystans: 5 km
  • limit czasowy: 45 minut
  • limit osób startujących: 250
  • start usytuowany będzie przy parku 800-lecia Miasta Opola
 • Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – zasady uczestnictwa zawiera osobny dokument
  • trasa prowadzić będzie alejkami parkowymi wewnątrz Wyspy Bolko, drogami dojazdowymi oraz wałami przeciwpowodziowymi
  • dystans: 5 km
  • limit czasowy: 60 minut
  • limit osób startujących: 250
  • start usytuowany będzie przy parku 800-lecia Miasta Opola

Uczestnictwo:

 • w biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8.00 – 9.45
 • w biegach na obu dystansach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 3 lipca 2021 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Nie ma dolnego limitu wieku w marszu Nordic Walking, jednakże zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat muszą brać udział w marszu razem z osobą pełnoletnią sprawiającą nad nią opiekę podczas marszu. Zawodnicy, którzy do dnia 3 lipca 2021 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
 • podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane w sposób widoczny z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • w biegach dla dzieci
  • prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych dystansów
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po starcie biegu na dystansie 10 km (o godz. 11.00)
  • każdy z uczestników otrzyma słodki upominek
  • w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu
 • w biegach na obu dystansach i marszu Nordic Walking (osobno dla każdego dystansu i dyscypliny)
  • prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe
  • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych opolan
  • w ramach Biegu Opolskiego na obu dystansach biegowych zostaną rozegrane zawody pracowników branży teleinformatycznej. Klasyfikacja ta nie dotyczy marszu Nordic Walking. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument
  • nagrody w kategoriach generalnych i wyróżnienia nie dublują się
  • wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
  • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się ok. godz. 12.45 (do 15 minut po ukończeniu biegu/marszu przez ostatniego zawodnika)

Zgłoszenia, wpisowe i odbiór numerów startowych:

Ze względu na przewidywane obostrzenia wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 250 osób na każdym dystansie. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników oraz dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów.

W sytuacji, jeżeli obostrzenia okażą się bardziej rygorystyczne od przyjętych limitów na liście startowej pozostaną osoby, które w pierwszej kolejności dokonały pełnej rejestracji – pozostałym osobom zostaną zwrócone pełne kwoty wniesionej opłaty startowej. Osoby te będą miały możliwość wzięcia udziału w Wirtualnym Atlantis Biegu Opolskim, którego regulamin stanowi osobny dokument.

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.AtlantisBiegOpolski.pl od 1 kwietnia 2021 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Zgłoszenia elektroniczne nie dotyczą biegów dla dzieci. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą miały formę dwuczłonową:
 • zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
 • uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora

W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w terminie do tygodnia kalendarzowego po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych  

 • nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu zawodów w godzinach 8.00 – 11.15 w biurze zawodów
 • wysokość opłaty startowej identyczna dla obu dystansów i dyscyplin uzależniona jest od wieku uczestnika i terminu jej wniesienia:
  • dla osób poniżej 18 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 30,oo zł,
  • dla osób powyżej 60 roku życia wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 30,oo zł,
  • dla pozostałych osób wniesiona do dnia 30 kwietnia wynosi 40,oo zł,
  • bez względu na wiek wniesiona po 30 kwietnia wynosi 45,oo zł,
  • bez względu na wiek wniesiona po 31 maja wynosi 50,oo zł,
  • bez względu na wiek wniesiona po 30 czerwca wynosi 100,oo zł

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Bieg Opolski”
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole

BNP Paribas Bank Polska S.A.
81 1600 1462 1085 9598 0000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników.

      W razie odwołania biegu zawodnikom przysługuje zwrot pełnej kwoty wniesionej opłaty startowej.

W takim wypadku istnieje możliwość wzięcia udziału w Wirtualnym Atlantis Biegu Opolskim, którego regulamin stanowi osobny dokument.

Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną osobę, w razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej należy powiadomić o tym organizatora poprzez formularz. Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata.

Zwrócone w wyniku rezygnacji (najpóźniej w przeddzień zawodów do godz. 15.00) pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.

 • koszty organizacyjne:
  • do 30.04.2021 roku – 20% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.05.2021 do 31.05.2021 roku – 30% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.06.2021 do 20.06.2021 roku – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • po 20.06.2021 roku – 100% wniesionej opłaty startowej.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 1 lipca 2021 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 10.00 – dotyczy osób startujących w biegu na dystansie 10 km i do godz. 10.30 – dotyczy osób startujących w biegu na dystansie 5 km oraz marszu. Nieodebrane do godz. 10.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu na dystansie 10 km traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym, podobnie jak nieodebrane do godz. 10.30 numery startowe bez przypisanej wpłaty z biegu na dystansie 5 km i marszu Nordic Walking.

Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze zawodów po okazaniu dowodu tożsamości. W przypadku odbioru numeru startowego przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika upoważnienia do odbioru oraz przedstawienie kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Upoważnienia są dostępne na stronie internetowej biegu oraz będą przesłane w formie załącznika w Newsletterze przedstartowym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-mailową do 15 lipca 2021 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu